Sự kiện - CÁC BÀI BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO ANBIIG HUẾ 12-13 JULY 2019

VFDE kính gửi đến Quý đồng nghiệp các bài báo cáo trong hội thảo ANBIIG Huế, vui lòng click vào tiêu đề từng bài để xem nội dung chi tiết:

+ Complication management after EMR/ESD, Supakij Khomvilai, MD., Chulalongkorn Hospital, Bangkok Thailand.


+ EMR and ESD for early GI cancers, which, when and how?, Mohan Ramchandani, Asian Institute of Gastroenterology Hospital, Hyderabad, India.


+ Enhanced Imaging of Esophagus, Mohan Ramchandani, Asian Institute of Gastroenterology Hospital, Hyderabad, India.


+ Image-enhancing Endoscopy for Stomach, Mohan Ramchandani, Asian Institute of Gastroenterology Hospital, Hyderabad, India.


Xin cám ơn!

Nguồn LIÊN CHI HỘI NỘI SOI VIỆT NAM