Sự kiện - Chuỗi Hội thảo trực tuyến ANBIIG - Nội soi tiêu hóa chẩn đoán ung thư sớm diễn ra từ nay đến cuối năm 2020

Chủ đề: Early GI cancer management

Thời gian: theo múi giờ Việt Nam

1. 16th Oct 2020 16:00 - 17:30 → ESD for LGI M

2. 30th Oct 2020 15:00 - 16:30 → EMR and ESD for UGI Neoplasia

3. 6th Nov 2020 10:00 - 11:30 → Polypectomy and EMR for LGI

4. 13th Nov 2020 15:30 - 17:00 → POEM

5. 27th Nov 2020 15:30 - 17:30 → POET (STER)

6. 4th Dec 2020 15:30 - 17:00 → Endoscopic full thickness resection

7. 18th Dec 2020 15:30 - 17:00 → Lapa-endoscopic collaboratice surgery
Theo ANH KHOA MARKETING TEAM